Terma & Syarat

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Terma dan Syarat ini:

  • Peranti: bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

  • Perkhidmatan: merujuk kepada Laman Web.

  • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga: bermaksud apa-apa perkhidmatan atau kandungan (termasuk data, maklumat, produk atau perkhidmatan) yang disediakan oleh pihak ketiga yang mungkin ditampilkan, disertakan atau disediakan oleh Perkhidmatan.

  • Anda: bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Syarikat.

Syarikat tidak mempunyai kendali atas, dan tidak bertanggung jawab atas, isi, kebijakan privasi, atau praktik mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan tersebut yang terdapat di atau melalui laman web atau perkhidmatan tersebut.

Kami sangat menyarankan Anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda kunjungi.

Penamatan

Kami dapat menghentikan atau menangguhkan akses Anda dengan segera, tanpa pemberitahuan atau kewajiban sebelumnya, dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan jika Anda melanggar Terma dan Syarat ini.

Setelah penamatan, hak Anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan segera dihentikan.

Undang-Undang yang Mengatur

Undang-undang Negara, kecuali peraturan pertentangan undang-undangnya, akan mengatur Syarat ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Penggunaan Aplikasi oleh anda mungkin juga tunduk pada undang-undang tempatan, negeri, nasional, atau antarabangsa lainnya.

Penyelesaian Perselisihan

Sekiranya anda mempunyai keprihatinan atau perselisihan mengenai Layanan, Anda setuju untuk terlebih dahulu berusaha menyelesaikan perselisihan secara tidak formal dengan menghubungi Syarikat.

Untuk Pengguna Kesatuan Eropah (EU)

Sekiranya anda adalah pengguna Kesatuan Eropah, anda akan mendapat manfaat daripada peruntukan mandatori undang-undang negara tempat anda tinggal.

Pematuhan Undang-Undang Amerika Syarikat

Anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) Anda tidak berada di negara yang dikenakan embargo pemerintah Amerika Syarikat, atau yang telah ditetapkan oleh kerajaan Amerika Syarikat sebagai & negara penyokong & pengganas, dan (ii) Anda tidak disenaraikan dalam senarai pemerintah Amerika Syarikat yang dilarang atau dilarang.

Kebolehasingan

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat-syarat ini dianggap tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai tujuan peruntukan tersebut sejauh mungkin di bawah undang-undang yang berlaku dan peruntukan yang selebihnya akan terus berlaku sepenuhnya dan berlaku .

Pengabaian

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini, kegagalan untuk menggunakan hak atau memerlukan pelaksanaan kewajiban di bawah Syarat ini tidak akan mempengaruhi kemampuan pihak untuk menggunakan hak tersebut atau memerlukan prestasi tersebut pada bila-bila masa selepas itu dan tidak akan menjadi pengabaian terhadap pelanggaran merupakan pengabaian dari pelanggaran berikutnya.

Tafsiran Terjemahan

Terma dan Syarat ini mungkin telah diterjemahkan sekiranya Kami menyediakannya kepada Anda di Perkhidmatan kami. Anda bersetuju bahawa teks bahasa Inggeris asal akan berlaku sekiranya berlaku pertikaian.