Zasady i Warunki

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszych Warunków:

  • Urządzenie: oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

  • Usługa: odnosi się do Witryny.

  • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych: oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane za pośrednictwem Usługi.

  • Ty: oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego dana osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Firmy ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast przerwać lub zawiesić Twój dostęp, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi podlegają prawu danego kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów dotyczących Usługi zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj & wspierający terrorystów oraz (ii) Nie ma Cię na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami, sporządzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność .

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach, niewykonanie prawa lub wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie ma wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub wymagania takiego wykonania w jakimkolwiek późniejszym czasie, ani nie będzie zrzeczeniem się naruszenia stanowią zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszeń.

Interpretacja tłumaczenia

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.