Allmänna Villkor

Tolkning

De ord som den första bokstaven är verserad med har betydelser definierade under följande förhållanden. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För tillämpningen av dessa villkor:

  • Enhet: betyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

  • Service: hänvisar till webbplatsen.

  • Socialtjänst från tredje part: avser alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga av tjänsten.

  • Du: den person som har åtkomst till eller använder tjänsten, eller företaget eller någon annan juridisk enhet för vilken en sådan person har tillgång till eller använder tjänsten, i tillämpliga fall.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att företaget inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avbryta eller avbryta din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Efter uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Tillämplig lag

Landets lagar, med undantag för dess lagkonflikter, reglerar dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har några problem eller tvister om tjänsten godkänner du att du först försöker lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare av Europeiska unionen (EU)

Om du är en EU-konsument kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

USA: s juridiska efterlevnad

Du intygar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för USA: s regeringsembargo, eller som har utsetts av USA: s regering som ett & terroriststöd & land, och (ii) Du är inte listad på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen med sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta i full kraft och effekt .

Avstående

Med undantag av vad som anges här, ska underlåtenheten att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts förmåga att utöva sådan rättighet eller kräva en sådan prestation när som helst därefter, och inte heller avstå från en överträdelse utgör ett avstående från alla efterföljande överträdelser.

Översättningstolkning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska ha företräde vid tvist.